Partial list of speakers

 • B. N. Dev
 • Stefan Goedecker
 • Kavita Joshi
 • Shiv Khanna
 • Chiranjib Majumder
 • Sugata Mukherjee
 • Avinash Pandey
 • Biplab Sanyal
 • Stefan Vajda
 • G. P. Das
 • Swapan Ghosh
 • Julius Jellinek
 • Dilip Kanhere
 • Anjali Kshirsagar
 • Shobhana Narasimhan
 • Sourav Pal
 • Debesh R. Roy
 • Abhishek Singh
 • LaiSheng Wang