1.Sunil Kumar Prajapati  ISI, Bangalore    
2.Akhilesh Chandra Yadav    Kashi Vidyapeeth, Varanasi
3.Sandeep Chahal  Patiala Thapar University
4.Vijender Kumar  Patiala Thapar University
5.Rahul Kitture  Bhaskaracharya Pratishthana, Pune 
6.Sumit Kumar Upadhyay      MNNIT, Allahabad
7.Janardan Singh  University of Allahabad
8.Batuk Singh  Kashi Vidyapeeth, Varanasi
9.Satya Prakash Yadav  University of Allahabad
10.Shiv Dutt Kumar  MNNIT, Allahabad
11.Scindhiya Laxmi  MNNIT, Allahabad
12.Soumya Vats  MNNIT, Allahabad
13.Ravindra Shukla  University of Allahabad
14.Mamta Balodi  MNNIT, Allahabad
15.Shalini Singh Sankhwar  MNNIT, Allahabad
16.Kamalakshya Mahtab  IMSc. Chennai
17.Laxmikant Mishra  University of Allahabad
18.Pradeep Kumar Rai  HRI, Allahabad
19.Sumana Hatui  HRI, Allahabad
20.Pooja Singla  IIsc. Banglore
21.Mahender Singh  IISER, Mohali
22.Viji Z. Thomas  IISER, Mumbai
23.L.R. Vermani  Kurukshetra
24.Dipendra Prasad  TIFR, Mumbai
25.I.B.S. Passi  IISER, Mohali
26.Ramji Lal  University of Allahabad
27.Monoj Kumar Yadav  HRI, Allahabad
28.Vivek Kumar Jain  University of Patna
29.Vipul Kakkar  HRI, Allahabad