Workshop on Black Hole Information Paradox:

List of Participants

Harish-Chandra Research Institute, Allahabad
February 3 – 6, 2014

 1. Aditya Banerjee (HRI)
 2. Anirban Basu (HRI)
 3. Anindita Bera (HRI)
 4. Manabendra Nath Bera (HRI)
 5. Sourav Bhattacharya (HRI)
 6. Subhroneel Chakrabarti (HRI)
 7. Bidisha Chakrabarty (IOP)
 8. Soumyadeep Chaudhuri (HRI)
 9. Abhishek Chowdhury (HRI)
 10. Ankur Das (HRI)
 11. B. Ananda Deepika (HRI)
 12. Richard Garavuso (HRI)
 13. Sudip Ghosh (TIFR)
 14. Rajesh Gopakumar (HRI)
 15. Masazumi Honda (HRI)
 16. Yoshinori Honma (HRI)
 17. Dileep Jatkar (HRI)
 18. Sitender Pratap Kashyap (HRI)
 19. Shailesh Kulkarni (PU)
 20. Abhass Kumar (HRI)
 21. Dushyant Kumar (JNU)
 22. Sagar Lokhande (IISER, Pune)
 23. Anshuman Maharana (HRI)
 24. Manavendra Mahato (IIT, Indore)
 25. Masahide Manabe (HRI)
 26. Gautam Mandal (TIFR)
 27. Samir Mathur (OSU, Columbus)
 28. Subhajit Mazumdar (TIFR)
 29. Debasis Mondal (HRI)
 30. Swapnamay Mondal (HRI)
 31. Satchitananda Naik (HRI)
 32. Yasunori Nomura (UC, Berkeley)
 33. Jae-Hyuk Oh (Hanyang U)
 34. Sudhakar Panda (IOP)
 35. Arun Kumar Pati (HRI)
 36. Kumar Priyabrata Pandey (DU)
 37. Kyriakos Papadodimas (CERN)
 38. Preeda Patcharamaneepako (JNU)
 39. Dhruv Pathak (HRI)
 40. Roji Pius (HRI)
 41. Mark van Raamsdonk (UBC, Vancouver)
 42. Suvrat Raju (ICTS)
 43. Avik Roy (BUET, Dhaka)
 44. Shubho R. Roy (CHEP)
 45. Shouvik Roychoudhury (HRI)
 46. Abhishake Sadhukhan (CHEP)
 47. Arunabha Saha (HRI)
 48. Prashant Samantray (ICTS)
 49. Ruchi Saxena (HRI)
 50. Sandeep Sehrawat (HRI)
 51. Ashoke Sen (HRI)
 52. Ujjwal Sen (HRI)
 53. Aditi Sen De (HRI)
 54. Md Arif Shaikh (HRI)
 55. Gautam Sharma (HRI)
 56. Menika Sharma (HRI)
 57. Milind Shyani (HRI)
 58. Deobrat Singh (DU)
 59. Harshant Singh (HRI)
 60. Harvendra Singh (SINP)
 61. Aloke Sinha (HRI)
 62. Sanjay Siwach (BHU)
 63. Yogesh Srivastava (NISER)
 64. Tomohisa Takimi (HRI)
 65. Sandip Trivedi (TIFR)
 66. Mrityunjay Kumar Verma (HRI)
 67. Amitabh Virmani (IOP)
 68. K. P. Yogendran (IISER, Mohali)

Home    Travel    Schedule    Organizing Committee