HRI       An Aided Institute of the Department of Atomic Energy, Government of India

Alumni


Click here to view Ph.D Alumni of HRI working elsewhere.
Name Duration at HRI
Md. Faruk Abdulla -
Md. Abhishek -
Srijon Ghosh -
Kornikar Sen -
Kajal Singh -
Sourov Roy 1994 - 1999
Pradeep K. Mohanty 1995 - 2000
Joydeep Majumdar 1996 - 2002
Tribikram Gupta 1996 - 2003
Partha Mukhopadhyay 1997 - 2003
Sourin Das 1998 - 2004
Partha Konar 1998 - 2004
Sanjeev Kumar 1998 - 2004
Swapan K. Mahji 1998 - 2004
Suryadeep Ray 1998 - 2004
Pomita Ghoshal 2001 - 2007
R. Srikanth H. 2002 - 2007
Suvankar Dutta 2002 - 2008
Sudhir K. Gupta 2002 - 2008
Nishikanta Khandai 2003 - 2008
Jayanti Prasad 2001 - 2008
Bindusar Sahoo 2003 - 2008
Priyotosh Bandopadhyay 2004 - 2009
Nabamita Banerjee 2003 - 2009
Rajeev Kumar Jain 2003 - 2009
Anamitra Mukherjee 2003 - 2009
Kalpataru Pradhan 2003 - 2009
Arijit Saha 2003 - 2009
Anurag Tripathi 2003 - 2009
Shamik Banerjee 2005 - 2010
Subhaditya Bhattacharya 2004 - 2010
Rajesh Kumar Gupta 2004 - 2010
Ayan Mukhopadhyay 2004 - 2010
Sanjoy Biswas 2006 - 2011
Girish P. Kulkarni 2004 - 2011
Ipsita Mandal 2005 - 2011
Manimala Mitra 2005 - 2011
Nishita D Desai 2006 - 2012
Dhiraj Kumar Hazra 2006 - 2012
Viveka Nand Singh 2005 - 2012
Atri Bhattacharya 2007 - 2013
Shailesh Lal 2006 - 2013
Sourav Mitra 2008 - 2013
Satyanarayana Mukhopadhyay 2006 - 2013
Rajarshi Tiwari 2005 - 2013
Ram lal Awasthi 2007 - 2014
Vikas Chauhan 2008 - 2014
Ujjal Kumar Dey 2008 - 2014
Sourabh Niyogi 2008 - 2014
Arunabha Saha 2008 - 2014
Sabyasachi Tarat 2008 - 2014
Shankha Banerjee 2010 - 2015
Maguni Mahakhud 2010 - 2015
Ushoshi Maitra 2010 - 2015
Manoj Kumar Mandal 2008 - 2015
Roji Pius 2010 - 2015
Saurabh Pradhan 2008 - 2015
Akansha Singh 2009 - 2015
Shrobona Bagchi 2009 - 2016
Avinanda Chaudhuri 2010 - 2016
Abhishek Chowdhury 2009 - 2016
Mehedi Masud 2009 - 2016
Utkarsh Mishra 2010 - 2016
Swapnamay Mondal 2009 - 2016
Debasis Mondal 2011 - 2016
Jyotiranjan Beuria 2012 - 2017
Nabarun Chakrabarty 2011 - 2017
Aritra Gupta 2011 - 2017
Udit Khanna 2011 - 2017
Asutosh Kumar 2011 - 2017
Avijit Misra 2009 - 2017
Sudipto Singha Roy 2012 - 2017
Uttam Singh 2011 - 2017
Nyayabanta Swain 2009 - 2017
Aditya Banerjee 2011 - 2018
Subhroneel Chakrabarti 2012 - 2018
Titas Chanda 2012 - 2018
Tamoghna Das 2011 - 2018
Kasinath Das 2012 - 2018
Siddharth Dwivedi 2012 - 2018
Sitender Pratap Kashyap 2012 - 2018
Ajanta Maity 2011 - 2018
Dibya Kanti Mukherjee 2011 - 2018
Debasis Sadhukhan 2012 - 2018
Ruchi Saxena 2012 - 2018
Mritunjay Kumar Verma 2012 - 2018
Ritabrata Bhattacharya 2013 - 2019
Sreetama Das 2013 - 2019
Juhi Dutta 2012 - 2019
Abhishek Joshi 2010 - 2019
Sarif Khan 2013 - 2019
Abhass Kumar 2013 - 2019
Chiranjib Mukhopadhyay 2013 - 2019
Dipyaman Pramanik 2013 - 2019
Samiran Roy 2013 - 2019
Md. Arif Shaikh 2012 - 2019
Gautam Sharma 2013 - 2019
Krishna Mohan Tripathi 2011 - 2019
Sauri Bhattacharyya 2011 - 2020
Satadal Datta 2012 - 2020
Shouvik Roychoudhury 2013 - 2020
Biswajit Sahoo 2014 - 2020
Arijit Dutta 2011 - 2021
Avirup Ghosh 2014 - 2021
Arpan Kar 2015 - 2021
Ratul Mahanta 2014 - 2021
Saptarshi Roy 2014 - 2021
Arpita Sen 2014 - 2021
Khorsed Alam 2014 - 2022
Atri Dey 2016 - 2022
Suman Jyoti De 2015 - 2023
Ahana Ghoshal 2018 - 2023
Brij Mohan 2016 - 2023
Subhojit Roy 2017 - 2023
Chirag Srivastava 2015 - 2023

Past Faculty

List of Past Faculty Members

Name Duration at HRI
Bhupendra Mishra -
Arun Kumar Pati -
A. Kundu 1996 - 1998
A. Taraphder 1994 - 1998
D. Indumathi 1997 - 1999
S. Kalyana Rama 1994 - 1999
H. S. Mani 1991 - 2001
D. M. Gaitonde 1994 - 2002
T. R. Seshadri 1992 - 2002
U. Mahanta 1993 - 2003
Shiv K. Sethi 1996 - 2004
Krishnendu Sengupta 2005 - 2005
D. Choudhury 1997 - 2006
Anindya Datta 2005 - 2006
J. David 2005 - 2007
D. Ghoshal 1998 - 2007
Manoj Gopalakrishnan 2006 - 2008
Srubabati Goswami 2002 - 2008
Jasjeet Singh Bagla 1999 - 2010
Amitava Raychaudhuri 2005 - 2011
L. Sriramkumar 2003 - 2011
Tirthankar Roy Choudhury 2008 - 2012
Sudhakar Panda 1993 - 2014
V Ravindran 1999 - 2014
Rajesh Gopakumar 2001 - 2015
Jayanta Kumar Bhattacharjee 2012 - 2017
G Venketeswara Pai 2009 - 2018
Sandhya Choubey 2006 - 2019
Biswarup Mukhopadhyay 1992 - 2019
Satchitananda Naik 1993 - 2020
Sumathi Rao 1995 - 2020
Ashoke Sen 1995 - 2020
Raj Gandhi 1995 - 2021