HRI       An Aided Institute of the Department of Atomic Energy, Government of India

Alumni


Click here to view Ph.D Alumni of HRI working elsewhere.
Name Duration at HRI
Md. Abhishek -
Kajal Singh -
Sourov Roy 1994 - 1999
Pradeep K. Mohanty 1995 - 2000
Joydeep Majumdar 1996 - 2002
Tribikram Gupta 1996 - 2003
Partha Mukhopadhyay 1997 - 2003
Sourin Das 1998 - 2004
Partha Konar 1998 - 2004
Sanjeev Kumar 1998 - 2004
Swapan K. Mahji 1998 - 2004
Suryadeep Ray 1998 - 2004
Pomita Ghoshal 2001 - 2007
R. Srikanth H. 2002 - 2007
Suvankar Dutta 2002 - 2008
Sudhir K. Gupta 2002 - 2008
Nishikanta Khandai 2003 - 2008
Jayanti Prasad 2001 - 2008
Bindusar Sahoo 2003 - 2008
Priyotosh Bandopadhyay 2004 - 2009
Nabamita Banerjee 2003 - 2009
Rajeev Kumar Jain 2003 - 2009
Anamitra Mukherjee 2003 - 2009
Kalpataru Pradhan 2003 - 2009
Arijit Saha 2003 - 2009
Anurag Tripathi 2003 - 2009
Shamik Banerjee 2005 - 2010
Subhaditya Bhattacharya 2004 - 2010
Rajesh Kumar Gupta 2004 - 2010
Ayan Mukhopadhyay 2004 - 2010
Sanjoy Biswas 2006 - 2011
Girish P. Kulkarni 2004 - 2011
Ipsita Mandal 2005 - 2011
Manimala Mitra 2005 - 2011
Nishita D Desai 2006 - 2012
Dhiraj Kumar Hazra 2006 - 2012
Viveka Nand Singh 2005 - 2012
Atri Bhattacharya 2007 - 2013
Shailesh Lal 2006 - 2013
Sourav Mitra 2008 - 2013
Satyanarayana Mukhopadhyay 2006 - 2013
Rajarshi Tiwari 2005 - 2013
Ram lal Awasthi 2007 - 2014
Vikas Chauhan 2008 - 2014
Ujjal Kumar Dey 2008 - 2014
Sourabh Niyogi 2008 - 2014
Arunabha Saha 2008 - 2014
Sabyasachi Tarat 2008 - 2014
Shankha Banerjee 2010 - 2015
Maguni Mahakhud 2010 - 2015
Ushoshi Maitra 2010 - 2015
Manoj Kumar Mandal 2008 - 2015
Roji Pius 2010 - 2015
Saurabh Pradhan 2008 - 2015
Akansha Singh 2009 - 2015
Shrobona Bagchi 2009 - 2016
Avinanda Chaudhuri 2010 - 2016
Abhishek Chowdhury 2009 - 2016
Mehedi Masud 2009 - 2016
Utkarsh Mishra 2010 - 2016
Swapnamay Mondal 2009 - 2016
Debasis Mondal 2011 - 2016
Jyotiranjan Beuria 2012 - 2017
Nabarun Chakrabarty 2011 - 2017
Aritra Gupta 2011 - 2017
Udit Khanna 2011 - 2017
Asutosh Kumar 2011 - 2017
Avijit Misra 2009 - 2017
Sudipto Singha Roy 2012 - 2017
Uttam Singh 2011 - 2017
Nyayabanta Swain 2009 - 2017
Aditya Banerjee 2011 - 2018
Subhroneel Chakrabarti 2012 - 2018
Titas Chanda 2012 - 2018
Tamoghna Das 2011 - 2018
Kasinath Das 2012 - 2018
Siddharth Dwivedi 2012 - 2018
Sitender Pratap Kashyap 2012 - 2018
Ajanta Maity 2011 - 2018
Dibya Kanti Mukherjee 2011 - 2018
Debasis Sadhukhan 2012 - 2018
Ruchi Saxena 2012 - 2018
Mritunjay Kumar Verma 2012 - 2018
Ritabrata Bhattacharya 2013 - 2019
Sreetama Das 2013 - 2019
Juhi Dutta 2012 - 2019
Abhishek Joshi 2010 - 2019
Sarif Khan 2013 - 2019
Abhass Kumar 2013 - 2019
Chiranjib Mukhopadhyay 2013 - 2019
Dipyaman Pramanik 2013 - 2019
Samiran Roy 2013 - 2019
Md. Arif Shaikh 2012 - 2019
Gautam Sharma 2013 - 2019
Krishna Mohan Tripathi 2011 - 2019
Sauri Bhattacharyya 2011 - 2020
Satadal Datta 2012 - 2020
Shouvik Roychoudhury 2013 - 2020
Biswajit Sahoo 2014 - 2020
Arijit Dutta 2011 - 2021
Avirup Ghosh 2014 - 2021
Arpan Kar 2015 - 2021
Ratul Mahanta 2014 - 2021
Saptarshi Roy 2014 - 2021
Arpita Sen 2014 - 2021
Khorsed Alam 2014 - 2022
Atri Dey 2016 - 2022
Brij Mohan 2016 - 2023
Chirag Srivastava 2015 - 2023

Past Faculty

List of Past Faculty Members

Name Duration at HRI
Arun Kumar Pati -
A. Kundu 1996 - 1998
A. Taraphder 1994 - 1998
D. Indumathi 1997 - 1999
S. Kalyana Rama 1994 - 1999
H. S. Mani 1991 - 2001
D. M. Gaitonde 1994 - 2002
T. R. Seshadri 1992 - 2002
U. Mahanta 1993 - 2003
Shiv K. Sethi 1996 - 2004
Krishnendu Sengupta 2005 - 2005
D. Choudhury 1997 - 2006
Anindya Datta 2005 - 2006
J. David 2005 - 2007
D. Ghoshal 1998 - 2007
Manoj Gopalakrishnan 2006 - 2008
Srubabati Goswami 2002 - 2008
Jasjeet Singh Bagla 1999 - 2010
Amitava Raychaudhuri 2005 - 2011
L. Sriramkumar 2003 - 2011
Tirthankar Roy Choudhury 2008 - 2012
Sudhakar Panda 1993 - 2014
V Ravindran 1999 - 2014
Rajesh Gopakumar 2001 - 2015
Jayanta Kumar Bhattacharjee 2012 - 2017
G Venketeswara Pai 2009 - 2018
Sandhya Choubey 2006 - 2019
Biswarup Mukhopadhyay 1992 - 2019
Satchitananda Naik 1993 - 2020
Sumathi Rao 1995 - 2020
Ashoke Sen 1995 - 2020
Raj Gandhi 1995 - 2021