Alumni

Name Duration at HRI
R Thangadurai 1993 - 1999
Nilabh Sanat 1995 - 2001
Mrinal Kanti Das 1997 - 2003
Anirban Mukopadyaya 1997 - 2003
Shripad M Garge 1998 - 2004
Sanoli Gun 2000 - 2006
Purusottam Rath 1999 - 2006
Siddhartha Sarkar 2000 - 2006
Brundaban Sahu 2002 - 2008
Tanusree Pal 2003 - 2009
Supriya Pisolkar 2003 - 2009
Mahender Singh 2004 - 2009
Soumya Das 2004 - 2010
Bhavin Kumar Moriya 2005 - 2011
Archana S Morye 2004 - 2011
Chintamani Mohan Namdev 2005 - 2011
Sanjaykumar Amrutiya 2005 - 2012
Jaban Meher 2006 - 2012
Karam Deo Shankhadhar 2007 - 2013
Vijay Kumar Sohani 2007 - 2013
Pradip Kumar 2009 - 2014
K Senthil Kumar 2010 - 2014
Jay Gopalbhai Mehta 2009 - 2015
Akhilesh P 2010 - 2015
Pradeep Kumar Rai 2010 - 2015
G Kasi Viswanadham 2010 - 2015
Debika Banerjee 2010 - 2016
Divyang G. Bhimani 2010 - 2016
Pallab Kanti Dey 2011 - 2016
Bibekananda Maji 2011 - 2016
Ramesh Manna 2010 - 2016
Eshita Mazumdar 2011 - 2016
Sneh Bala Sinha 2011 - 2016
Arvind Kumar 2012 - 2017
Balesh Kumar 2011 - 2017
Rahul Kumar Singh 2011 - 2017
Soumyarup Banerjee 2013 - 2018
Sumana Hatui 2013 - 2018
K Mallesham 2011 - 2018
Nabin Kumar Meher 2013 - 2018
Tushar Kanta Naik 2013 - 2018
Pradeep Das 2013 - 2019
Veekesh Kumar 2014 - 2019
S Manikandan 2012 - 2019
Manish Kumar Pandey 2013 - 2019
Bhuwanesh Rao Patil 2012 - 2019
E Pramod 2012 - 2019
Ritika Sharma 2013 - 2019
Anup Kumar Singh 2013 - 2019
Jaitra Chattopadhyay 2015 - 2020
Mithun Kumar Das 2014 - 2020
Bidisha Roy 2015 - 2020
Subha Sarkar 2015 - 2020
Anoop Singh 2014 - 2020
Lalit Vaishya 2015 - 2021

List of Students who finished their Ph.D. elsewhere

Name Duration at HRI
Shivdutt Kumar Tripathi 1992 - 1997
Brajesh Kumar Sharma 1993 - 1999
Anupam Kumar Singh 2000 - 2005
Vikram Aithal 2003 - 2006
Krishnendu Gangopadhyay 2002 - 2006

List of Visiting Students who finished their Ph.D. under HRI faculty

Name Duration at HRI
Kalyan Chakraborty 1993 - 1996
V. Vikram Awasthi 2004 - 2007
Anupama Panigrahi 2004 - 2007

Past Faculty

List of Past Faculty Members

Retired / Superannuated Faculty

Sukumar Das Adhikari

Retired / Superannuated as Dean (Admin) and Professor I, Mathematics

1992 - 2017

Sukumar Das Adhikari
  • Current Affiliation: Prof. & Head, Dept. of Mathematics, RKMVU, Belur - 711202
  • Current Website : http://www.hri.res.in/~adhikari/
  • Current Email : adhikari [AT] hri [dot] res [dot] in
  • Area of Research: Number Theory and Combinatorics

Past Faculty

Name Duration at HRI
P. L. N. Verma 1992 - 1998
Heeralal Janwa 1992 - 2001
P. Sastry 1996 - 2001
S. Sastry 1996 - 2001
Vikramaditya Singh 1980 - 2001
Dipendra Prasad 1994 - 2002
E. K. Narayanan 2002 - 2004
S. N. Rai 1976 - 2004
Manish L Thankur 1999 - 2005
Ravi Kulkarni 2001 - 2006
Rukmini Dey 2001 - 2015
Sukumar Das Adhikari 1992 - 2017